HomepageDE KOMENDE ANTI-CHRIST

"En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering." (Openbaring 13:1).

De wereld is klaar om de Anti-Christ te ontvangen. De STERKE-Man, de WERELD-Leider, de SUPER-Baas, De PRESIDENT van Europa, de OPLOSSER van onze problemen.
De Bijbel leert ons dat de komende Anti-Christ, ook wel de man des verderfs genoemd, zal opkomen uit het hernieuwde Romeinse Rijk. Europa wordt hiervoor nu geschikt gemaakt. De Anti-Christ zal een mens zijn die komt met vleiende woorden, een uitmuntende Politicus, maar die in werkelijkheid de incarnatie van Satan zelf zal zijn. Dus de Duivel in persoon kort gezegd; zoals God in Jezus was. De wereld WIL deze Man!

Kabinet accepteert Europese president

Uit de NU: 2 juni 2003

AMSTERDAM - Het kabinet kan leven met een Europese ípresident' als permanente voorzitter van de Europese Raad, de vergaderingen van Europese regeringsleiders. Voorwaarde is dat die president niet te machtig wordt en bij voorkeur een meer ceremoniŽle functie krijgt. Dat bleek maandag uit de woorden van staatssecretaris NicolaÔ van Europese Zaken bij een bijeenkomst van de partij van Europese sociaal-democraten, PES, in Amsterdam. NicolaÔ zei nog altijd tegen een Europese 'zonnekoning' te zijn, maar als een vaste voorzitter minder macht krijgt, maakt dat hem Ēminder bezwaarlijkĒ. Datzelfde geldt als er meer evenwicht komt tussen de Europese instellingen en de Europese president een sterkere Europese Commissie tegenover zich krijgt.

en

Een Europese president

© Copyright NOS 2004 - Volgens het conceptvoorstel van de Conventie kiest de Europese Raad, waarin de leiders van alle lidstaten zitting hebben, voor 2,5 jaar een president of voorzitter van die raad. Deze topfunctionaris, waarschijnlijk een voormalig premier of president van een van de lidstaten, moet EU-topontmoetingen voorzitten, en de Unie internationaal vertegenwoordigen. Hij of zij zou het huidige roulerende voorzitterschap vervangen. Nu gaat het voorzitterschap van de unie nog ieder halfjaar bij toerbeurt naar een van de lidstaten.

Tegen de Europese president bestond veel verzet, niet alleen van eurosceptici die een Europese superstaat met alle macht in Brussel vrezen, maar ook van de kleine lidstaten (waaronder Nederland) en de aspirant-lidstaten die bang zijn dat de grote landen in de Unie straks alle beslissingen nemen.

Met de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker als officieuze leider voerden de 'kleintjes' de afgelopen maanden campagne tegen de president. Met succes, want het voorstel van Giscard d'Estaing voor een machtige president met eigen staf is afgezwakt tot een president met een meer ceremoniŽle functie, een compromis waar de meeste kleine landen mee kunnen leven.

Volgens het ontwerpverdrag wordt de voorzitter nu iemand die samen met de Commissievoorzitter het lange termijnbeleid van de EU uitzet. Hij krijgt geen eigen staf en mag bij internationaal optreden noch de Commissie, noch de Europese minister van Buitenlandse zaken voor de voeten lopen.

Let op! Nu vervuld in november 2009

Lees daarom verder en weest gewaarschuwd voor de Anti-Christ:

De antichrist is een geheimzinnig figuur die volgens de Bijbel zal verschijnen in de zevenjarige periode voorafgaand aan het duizendjarige rijk. Het is een persoon. Hij is Ďde mens der zondeí. Hij is de verpersoonlijking van de duivel en zal de laatste fase in de menselijke geschiedenis inluiden. Het boek Openbaring maakt duidelijk dat hij naar voren komt in een tijd dat de wereld in grote nood verkeert. Hij zal zich voordoen als de grote verlosser en redder van een wereld die op het punt staat ten onder te gaan. Maar in werkelijkheid is hij een tegenstander van God en een vijand van de mensen. De profeet DaniŽl zegt het volgende over hem;

DaniŽl 8:23-24 en 11:36 En in het laatst van hun koningschap, als de boosdoeners de maat hebben volgemaakt, zal er een koning opstaan, hard van aangezicht en bedreven in listen. En zijn kracht zal sterk zijn-maar niet door eigen kracht- en op ontstellende wijze zal hij verderf brengen, en wat hij onderneemt zal hem gelukken; machtigen zal hij verderven, ook het volk der heiligen. En de koning zal doen wat hem goeddunkt; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is, geschiedt.

DaniŽl 7:25 en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd.

DaniŽl spreekt over een periode van in totaal zeven jaar waarvan de laatste 3.5 jaar de tijd van de Grote verdrukking genoemd wordt, de tijd waarin de antichrist zijn schrikbewind op aarde zal uitoefenen. Die tijdperiode komt overeen met de 42 maanden in Openbaring 13:5. De antichrist zal de aarde overspoelen met misdaden en goddeloosheid en uiteindelijk door de Verlosser Zelf worden overwonnen. In het boek "The coming world dictator " schrijft John Lesley White dat de antichrist al ergens op aarde rondloopt. Hij zou op drie februari 1962 geboren zijn. Dit is bekend gemaakt door ťťn van satans spreekbuizen, Jeane Dixon, de vrouw die ook de moord op Kennedy voorspelde. Maar deze voorspelling kan zowel een satanische misleiding alswel een gedwongen ontmaskering van de naderende vijand zijn. Maar hoe het ook zij, de komst van deze persoon betekent voor de wereld een catastrofe zoals nog nooit gezien is. Het profetische woord openbaart duidelijk dat vanuit een woelige tijd van ontreddering en beroering een opmerkelijk leider voor de volkeren zal verschijnen. Het was Johannes die hem het eerst de antichrist noemde;

Johannes 2:18 en 2:22 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoort hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Openbaring 13 vertelt dat deze figuur een dodelijke hoofdwond zal oplopen.

Openbaring 13:3 En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas.

Satan maakt van de gelegenheid gebruik een opwekkingswonder te ensceneren. Hierin is de imitatie te zien van het sterven en de opstanding van Jezus.Zijn dodelijke hoofdwond zal op een wonderbaarlijke wijze genezen. Men waant hem dood, maar hij zal tot verbazing van iedereen de aanslag overleven. Vele bijbelonderzoekers brengen deze gebeurtenis in verband met een bijbeltekst in Zacharia.

Zacharia 11:17 Wee de nietswaardige herder, die de schapen verlaat: het zwaard over zijn arm en zijn rechteroog! Verdorven zal zijn arm, verduisterd worden zijn rechteroog.

De nietswaardige herder duidt op een figuur die Gods Woord verkondigd maar die in werkelijkheid een dienstknecht van satan is. Velen geloven dat hij uit de stam Dan afkomstig is omdat deze stam niet voorkomt op de lijst van stammen uit IsraŽl die in de eindtijd verzegelt worden (Openbaring 7:4-8). Ook de stam EfraÔm ontbreekt aan deze lijst. Terwijl de antichrist zijn navolgers met zijn merkteken 666 verzegelt, zien we hoe de Here God zijn volk op hun voorhoofden verzegelt. Verzegeling heeft in Gods Woord te maken met eigendomsverklaring en bescherming. Waarom deze stam niet in de lijst voorkomt heeft te maken met de Ďzegení die Jacob zijn zoon bij zijn sterven meegaf: ,, Moge Dan een slang op de weg zijn, een hoornslang op het pad, die de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt". (Genesis 49:17-17) Dan wordt hier met een slang vergeleken Ö en de slang in de Bijbel is altijd synoniem voor de satan en het kwaad.Daarom wordt door velen aangenomen dat de antichrist uit Dan komt. De profetie uit Jeremia 8:16-17 bevestigt deze gedachte: ,, Van Dan uit is te horen het snuiven zijner paardenÖzij komen, zij verslinden het landÖWant zie, Ik zend onder u giftige slangen, waartegen geen bezwering bestaat; die zullen u bijtenÖ". De stam EfraÔm wordt vervangen door Jozef. Volgens Psalm 78:9-11 en Hosea 4:17; 5:9 en 7:8-11 wordt EfraÔm als een zeer zondig volk omschreven.

De in nood verkerende mens zal geloven dat de antichrist de gigantische wereldproblemen van dat moment zal weten op te lossen. Hij zal een antwoord hebben op alle vragen en de naties doen geloven dat hij de grote redder is. Hij zal IsraŽl voorspiegelen dat hun lang verwachtte Messias is gekomen en de Ďnaamchristenen Ďzullen geloven dat Jezus is teruggekeerd in de gestalte van een geweldenaar. Het succes van deze list is ontstellend want velen zullen hem aanbidden en dat komt omdat de mens de liefde tot de waarheid niet aanvaard heeft. De opstandige mens moet oogsten wat hij gezaaid heeft. Daarom laat God de verschijning van de antichrist toe en slaat Hij de wereld met plagen.

Jezus was de volmaakte mens. Maar de mensen hebben Hem verworpen, omdat zij de duisternis lief hadden boven het licht. Jezus verklaarde; Ik ben gekomen in de naam Mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Mensen als Antiochus 4 Epiphanus, Nero, een aantal pausen en Hitler waren nog gematigde figuren in vergelijking met de komende antichrist.

Straks als de antichrist regeert zal hij alle religies en religieuze stromingen samenbundelen tot ťťn grote wereldreligie. Ook de Rooms Katholieke kerk zal daar onderdeel van uitmaken. Hij zal de Rooms-Katholieke kerk begunstigen, die zal woeden tegen de echte christenen. Na drie en een half jaar werpt hij het masker af. Hij verwoest de Rooms-Katholieke kerk. Deze kerk is eeuwenlang bezig geweest haar wil op te leggen aan andere religieuze gezindten. Dat is gepaard gegaan met onvoorstelbare wreedheden overal ter wereld. Duizenden mensen hebben daarbij het leven verloren waaronder velen die blijk gaven van hun liefde voor Jezus. Deze gruwelen zijn voornamelijk op rekening te schrijven van ontaarde JezuÔeten en de moorddadige Inquisitie. De rol van de Rooms Katholieke kerk door de eeuwen heen, heeft de weg bereid voor een relatie met de antichrist en de valse profeet. Het is geen toeval dat juist vanuit deze kerk al enige tijd de dialoog met de islam en andere godsdiensten gevoerd wordt. Overigens is dat een verschijnsel wat ook al in andere kerken is waargenomen. Er worden de laatste tijd al bij herhaling kerkdiensten gehouden waarbij vertegenwoordigers van de islam, het boeddhisme en andere heidense religies betrokken zijn. De aanwezigen bidden tot ťťn god, met uitschakeling van Jezus. De "Wereldkerk" die straks uit al dit soort activiteiten ontstaat, heeft niets meer van doen met de ware Gemeente van Jezus Christus. De wereldkerk zal niet alleen de politiek van de antichrist en zijn assistent onderschrijven maar ze zullen ook zorgen dat de wereldbevolking hen zonder gewetensbezwaren trouw en aanbidding zal geven.

De antichrist zal over zodanig bovenmenselijke gaven en capaciteiten beschikken, dat hij het oude streven en verlangen van de mens naar een machtige federatie van staten tot werkelijkheid zal maken. Hij zal claimen de mens geworden god te zijn. Hij zal een registratiesysteem invoeren waarmee de hele wereldbevolking continu kan worden gevolgt. Daarnaast zal iedereen van een merkteken worden voorzien.

Er zijn boeken vol hypotheses en berekeningen verschenen over dit getal 666, op wie het zou kunnen slaan en wat het precies voorstelt.De Bijbel maakt duidelijk dat het getal zes staat voor de mens in zijn algemeenheid. Hier staat het echter driemaal achter elkaar waarmee wordt gesymboliseerd dat de antichrist zich presenteert als de absolute oppermens. Bovendien beelden de drie zessen de eenheid uit van de duivel zelf, de antichrist en de valse profeet, als een soort tegenpool van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het getal drukt het wanhopige pogen van satan uit, om gelijk te worden aan Jezus, om God gelijk te zijn. Driemaal zes symboliseert de hoogste vorm van boosheid die er ooit op aarde is geweest. Het gruwelijke van de antichrist zal zijn dat hij bedrieglijk echt op een ware christen zal lijken. De wereldwijde verering die hij zal ontvangen zal hem in staat stellen een economisch systeem in te voeren zoals de wereld nooit eerder heeft gezien. Er zal een systeem komen waarin ieders levensonderhoud en welzijn onder zijn beheer zullen vallen. De mensen die hem aanbidden, ontvangen een merkteken op hun voorhoofd of op hun rechterhand. Hiermee gaan alle deuren voor ze open en ontvangen ze de Ďzegeningenívan de antichrist. Deze zijn echter alleen van zeer korte duur en hebben alleen te maken met geldelijke zaken en niets met de menselijke ziel. Het merkteken zal van de mens een willoos slachtoffer maken, gedoemd om ten onder te gaan, samen met de grote roerganger en de valse profeet. Allen die het beest en zijn beeld aanbidden zullen drinken uit de beker van Godís toorn.De vernedering en de gang van de Joden naar de concentratiekampen en de uiteindelijke vernietiging begonnen ook met registraties. Deze afschuwelijke geschiedenis zal zich vele malen erger gaan herhalen. De dagen van de antichrist staan voor de deur.

Het huidige betalingsverkeer, zoals chipkaarten en baar geld, zullen volledig uit de wereld verdwijnen. Na de totale ineenstorting van de wereldeconomie zal de wereldbevolking eerst worden uitgerust met de zogeheten "Universal Biometrics Card "ook wel ID-card of Smartcard genoemd.Deze kaart zal voorzien zijn van diverse persoonlijke gegevens van de houder waaronder fotoís, medische gegevens, vingerafdrukken, DNA gegevens etc etc. Deze kaart is zo ontwikkeld dat men d.m.v. afluister-satellieten iedereen kan traceren waar deze zich ook op aarde bevindt. De Amerikanen beschikken nu reeds over een spionagenetwerk genaamd "Echelon" waarmee telefoongesprekken, faxberichten en emails worden onderschept.

De Bijbel vertelt dat zij die het merkteken van het beest weigeren, niet kunnen kopen noch verkopen. Zonder chip is men van alles uitgesloten. Men komt geen winkel of ziekenhuis meer binnen men krijgt geen werk meer en is uitgesloten van alle medische zorg. Deze mensen krijgen iedereen tegen zich wiens naam niet geschreven staat in het boek des levens van het Lam.

De woede van de antichrist zal zich ook richten op het Joodse volk. Aanvankelijk zal hij de plannen van de joden begunstigen. De tempel wordt herbouwd en de offerdienst hersteld. De profeet DaniŽl maakt duidelijk dat de antichrist het gesloten verbond met IsraŽl zal verbreken en een grote antisemitische kruistocht tegen hen beginnen. Op een bepaald moment wordt IsraŽl echter voor hem onbereikbaar omdat God hen bewaart in de woestijn en hen daar beschermt.

De 1260 dagen betreffen de periode waarin de antichrist zijn ware gelaat zal tonen. Het is de tijd en tijden en een halve tijd zoals in Openbaring 12:14 beschreven. Het is de laatste 3.5 jaar van DaniŽls zeventigste jaarweek. IsraŽls schuilplaats in de woestijn is naar men vermoedt, de oude stad Petra in het berggebied van Edom in JordaniŽ waar in 79 na C ook de eerste christenen hun toevlucht zochten toen zij gewaarschuwd werden voor de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. De stad Petra is eeuwenlang in de vergetelheid geraakt totdat de Zwitserse schrijver en ontdekkingsreiziger, Johann Burchhardt, de stad in 1812 herontdekte. Hoewel de draak pogingen doet de "vrouw" te vervolgen, kan hij haar niet bereiken. Het gebied van Edom en Moab in JordaniŽ blijft om de een of andere reden buiten het gezag van de antichrist.

De Bijbel vertelt dat de wereld gedurende de regeerperiode van de antichrist met wreedheden en rampen geconfronteerd zal worden zoals de wereld nog nooit gezien heeft.

De wreedheid en goddeloosheid van het beest zijn slechts tijdelijk; de genade en heerlijkheid van het Lam zijn eeuwig. Openbaring 19:20 vertelt dat het beest en zijn valse profeet gegrepen worden en in de poel des vuurs verdwijnen. Dat is ook de plaats voor hen die Gods heil nooit hebben geaccepteerd en van hen die zich tijdens hun leven volledig van God hebben afgewend en volgelingen van satan zijn geworden. Het is een rijk van duisternis, van geween en tandengeknars. (MatthťŁs 8:12)

God heeft de mens uit genade diverse aanknopingspunten gegeven om de antichrist te herkennen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt. De wereld bevindt zich niet ver meer verwijderd van zijn komst. Nog even en dan is de weg vrij voor het rijk der duisternis dat 3.5 jaar zal duren. Het rijk dat geluk en vrede belooft maar in werkelijkheid alleen verderf en vernietiging zal brengen. Werkelijke vrede en liefde zijn alleen te vinden bij Jezus die straks als Hij komt de antichrist zal uitschakelen en Zijn duizendjarige rijk op aarde zal oprichten. Een rijk waarin de mens verlost zal zijn van al het geestelijk en lichamelijk lijden!

Inleiding en 'de Europese President' door Rene
Bron: Antichrist door Franklin ter Horst
Lees het gehele artikel op de website HIJ KOMT