Lees NBG-Bijbel online


 Getuigenissen | Profetische Woorden | Vrienden van Israël | Web-links | English version!ENGLISH | E-Mail mij!E-MAIL | Vraag gebed!

 Persoonlijk
"... Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God" (1 Korinthiërs 1:27-29).
 • GETUIGENIS.
 • Mijn doop door onderdompeling!
 • Mijn Weblog: Henoch's Blog
 • De droom ter bemoediging
 • Evangelisatie op het Binnenhof, Den Haag
 • LEES OVER: Mijn wonderbare genezing van galstenen! (met foto bewijs en brief van arts)
 • Gered door een Engel van de Heer!
 •  Allerlei Artikelen
  Geloofsbelijdenis (Doctrine, Fundament van deze website!)
  Wij geloven in één God, in eeuwigheid bestaande uit drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat Hij alles uit het niets heeft geschapen voor zijn eigen genoegen en doel.
  [ Lees verder ]  (Doctrine)

  "De Europese President" De komende Anti-Christ? vernieuwd!
  De wereld is klaar om de Anti-Christ te ontvangen. De STERKE-Man, de WERELD-Leider, de SUPER-Baas, De PRESIDENT van Europa (Vervuld in november 2009!), de OPLOSSER van onze problemen.De Bijbel leert ons dat de komende Anti-Christ, ook wel de man des verderfs genoemd, zal opkomen uit het hernieuwde Romeinse Rijk.  ... 
  [ Lees verder ]  (Waarschuwing!)

  De Wereldregering en de Wereldreligie komen eraan! (vernieuwd met youtube filmpje)
  In dit traktaat wil ik u een voorbeeld geven van een ingevoerd systeem door de VN op 11 april 2002, waar heel weinig aandacht aan is gegeven, en waarvan de mannen achter de schermen deze zeer belangrijke, profetische gebeurtenis in het nieuws, hebben doen verdwijnen.  ... 
  [ Lees verder ]  (inzicht op de wereld)

  Het zogenaamde homohuwelijk
  De tolerantie van degenen die de tolerantie prediken blijkt zeer klein. Men is tolerant tegenover hen met wie ze het eens zijn. Voor andere meningen is geen ruimte, geen begrip, sterker nog: die moeten te vuur en te zwaard bestreden worden. Iedereen moet denken zoals de 'toleranten' denken. Pas dán ben je echt tolerant. Het zogenaamde homohuwelijk als testcase voor de Nederlandse samenleving. ... 
  [ Lees verder ]  (tijdspiegel)

  Boeddha-beelden, Geluks-brengers of Gevaarlijk?
  Er is mij opgevallen dat in dit soort programma's waarin mensen (financiele, relationele, lichamelijke, etc.) problemen hebben, 9 van de 10 keer er een boeddhabeeld bij hen in huis staat. ... 
  [ Lees verder ]  (tijdspiegel)

  Christenen en Internet-Pornografie 
  Helaas blijkt de muis nogal eens een rat en wordt Internet een klapnet waar christenen in verstrikt raken. Zijn nieuwsgierigheid wordt te groot en spoedig dwaalt hij rond op pornografische sites met de meest vunzige afbeeldingen en verhalen.  ... 
  [ Lees verder ]  (verslavings problematiek)

  Als in de dagen van Noach
  Vandaag de dag is het hetzelfde als in de dagen van Noach (Lukas 17:26-30, Mattheus 24:37-39); de mensen willen niet luisteren naar de prediking van het Evangelie. ... 
  [ Lees verder ]  (tekenen der tijd)

  Deense Cartoons
  Op internet zijn duizenden plaatjes te vinden waarop Jezus aan het kruis belachelijk wordt gemaakt. In de moskeeen wordt openlijk verkondigd: "Allah kan geen zoon hebben". Spot en hoon voor de Zoon van God, die de zonden van allen mensen op zich nam; ook die van alle Mohammedanen (Islamieten). ... 
  [ Lees verder ]  (Midden Oosten)

  GODS HEILIGE BERG!
  De 11de februari 2004 werd de Rotskoepel beschadigd door een lichte aardbeving. Seismologen voorspellen dat Israël binnenkort door een zware aardbeving wordt getroffen. Het epicentrum van die aardbeving zal ergens onder de Tempelberg liggen.  ... 
  [ Lees verder ]  (profetisch)

  Joseph Ratzinger nieuwe Paus RKK
  Waarom is de hele wereld zo enthousiast over deze nieuwe Paus die zichzelf Benedictus de 16de (XVI) genoemd heeft? Waarom heb ik nog niemand in de media openlijk horen zeggen, dat de kerk van Rome de valse kerk is, genoemd in Openbaring 17:1-9  ... 
  [ Lees verder ]  (valse leringen & doctrines)

  Bevrijdings-bediening
  Aals u problemen heeft met demonische machten, zoals beschreven op deze webpagina. Bidt dan hier het gebed voor bescherming.
  [ Lees verder ]  (pastoraal)

  De dood is in onze vensters geklommen
  "We leven in profetische tijden. Terri is niet meer. De dood heeft het gewonnen van het leven. Haar ouders, maar ook heel veel andere mensen waren bereid om voor haar te zorgen. Waarom dan een zwak medemens de hongerdood laten sterven?"
  [ Lees verder ]  (pro-life issues)

  Gedachten betreffende de Tsunami-ramp in Azië
  "En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen."
  [ Lees verder ]  (tekenen van de tijd)

  De Naam van de Here God weg uit Europa
  Daar staan ze op een rij. De hoge heren van Europa. Chirac van Frankrijk, Blair van Engeland, Schröder van Duitsland en ook Balkenende van Nederland en nog 21 andere regeringsleiders. De grondwet is er. De Here God heeft verloren. "

  [ Lees verder ]  (opkomst van het Beest: de Anti-christ)

  Doop met de Heilige Geest: De kracht die we nodig hebben
  Dikwijls had Jezus Zijn discipelen gewezen op de noodzaak van de kracht van de Heilige Geest. Aan het eind van Lucas 24 staat dat Jezus de Zijnen onderrichtte dat ze in Zijn Naam bekering en vergeving van zonden moesten prediken onder alle volkeren; maar Hij voegde eraan toe dat ze moesten wachten in Jeruzalem totdat ze waren bekleed met kracht uit de hoge.  ... 
  [ Lees verder ]  (gast schrijver)

  Doop in de Geest en tongentaal
  Niet alleen uit ervaring weten Pinkstermensen dat het spreken in tongen belangrijk is. Ook wanneer we er Gods Woord nauwkeurig op nalezen, moeten we tot de conclusie komen dat het spreken in tongen onlosmakelijk met de doop in de Heilige Geest verbonden is.  ... 
  [ Lees verder ]  (Diepte Artikel)

  Jeruzalem aan het einde der dagen
  Israël ligt op het middelpunt der aarde (Ez. 5:5) en Jeruzalem te midden van Israël. Jeruzalem zal het centrum van de toekomstige heerschappij van de Messias zijn, die zich over de hele wereld uit zal strekken (Ps. 110:2). Juist daarom echter wordt Jeruzalem, hoe dichter wij bij de wederkomst van Christus komen, tot centrum van de botsingen onder de naties.  ... 
  [ Lees verder ]  (gast-schrijver)

  Een wereld vol onzekerheid!
  Men zegt dat na 11 september 2001 de wereld veranderd is. Wij leven nu in een 'andere' tijd en het zal nooit meer worden zoals het geweest is. Is dat zo? Bent u angstiger geworden na de aanvallen van terroristen op Amerika?  ... 
  [ Lees verder ]  (inzicht op de wereld)

  De hindoe en de mierenhoop
  God is in staat om ons op de meest wonderlijke manieren zijn boodschap van liefde en vergeving duidelijk te maken. Hij is de perfecte communicator die altijd precies de gevoelige snaar weet te raken, uit welke cultuur we ook komen.  ... 
  [ Lees verder ]  (gast-schrijver)

  "De Eindtijd!" Wat ons te wachten staat?
  Deze studie is een scenario over wat er in de komende 'eindtijd' volgens de Bijbel zal gaan gebeuren. Er staan ons vreselijke dingen te wachten. Onze kennis is echter nog 'onvolkomen, en we zullen zien hoe te zijner tijd deze teksten in de tijd te herkennen, te interpreteren en te plaatsen.  ... 
  [ Lees verder ]  (Tekenen van de Tijd)

  De Opname van de Gemeente 
  Het is een betreurenswaardige zaak, dat er onder oprechte christenen zoveel verdeeldheid bestaat over de aard en het tijdstip van de opname der gemeente. En er is niet alleen verdeeldheid, maar ook onzekerheid. Een veel gehoorde vraag op Bijbelstudieavonden is dan ook: "Wat denkt u, gaat de gemeente door de Grote Verdrukking, of wordt zij voor die tijd opgenomen?"  ... 
  [ Lees verder ]  (Profetisch)

  De personificatie van uw pin!
  De openbaring van Johannes geeft ons een Bijbels inzicht in wat misschien spoedig een realiteit wordt. Aanwijzend naar het monetaire systeem dat zal worden verordineerd en ingevoerd door de komende antichrist, zegt hij: "En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft." (Op. 13:16,17)  ... 
  [ Lees verder ]  (Tekenen van de Tijd)

  Nieuwe Religie? Aanbidding van Gaia!
  U zult misschien verrast zijn te horen dat een groeiend aantal mensen op deze wereld zeggen dat als zij naar de aarde kijken, dit voor hen een nieuw wetenschappelijk bewijs is, dat de 'aarde' God is. Wat zou de reden zijn dat rationeel denkende en intelligente mensen alom deze denkwijze omarmen en accepteren?  ... 
  [ Lees verder ]  (Stromingen)

  De Tovenaars-leerling! De doos van Pandorra voor de 21ste eeuw?
  De explosieve vooruitgang in wetenschap en technologie is al veel verder dan science-fiction schrijvers ooit voor mogelijk hielden. Wetenschappers in de Bio-technologie zouden zich wel eens voor kunnen doen als de "Tovenaars-leerlingen" van de 21ste eeuw. Deze vooruitgang zal uitdagende vragen opwerpen betreffende moraal en ethiek, en zelfs in theologisch perspectief. Zeker ook over de gevaren van het KLONEN. ... 
  [ Lees verder ]  (Tekenen van de Tijd)

  Psalm 2: Heden ten dage vervuld! (Volkskrant 28 augustus 2003)
  Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegen den HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, [zeggende]: Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen. ... 
  [ Lees verder ]  (Tekenen van de Tijd)

  Maria verering (verschijningen): Is het wat de Bijbel leert?
  Jezus zegt in de Bijbel (Gods Woord): "Alles wat u in Mijn Naam vraagt, zal u bovendien geschonken worden". Er staat niet in Maria's naam. Zijn naam is hoog verheven boven alle dingen staat er. Ook spreekt de Hebreeën brief over het feit dat er maar één middelaar is tussen God en de mensen; Jezus Christus. Zo heeft men Maria tot mede-bemiddelaarster gemaakt, wat een totaal onbijbels concept is. ... 
  [ Lees verder ]  (Bijbels Vraagstuk)

  Is de G'd van Israël dezelfde als Allah?
  G'd is de G'd van Israël. Dit wordt velen malen in de Bijbel gezegd. Als deze G'd dezelfde is als Allah, hoe kunnen Moslims dan zoveel haat koesteren tegen Israël, en dus tegen de G'd van Israël en derhalve tegen hun eigen Allah, die immers dezelfde als de G'd van Israël zou moeten zijn!  ... 
  [ Lees verder ]  (Hot Item)

  Mahatma Gandhi, heeft hij het begrepen?
  Mahatma Gandhi. Het was een man die NIET geloofde in geweld, en ook was het een man die zich duidelijk had opgesteld aan de zijde van de armen van zijn volk. Hij was dan ook degene die door middel van geweldloze demonstraties en massale protestbijeenkomsten. ... 
  [ Lees verder ]  (Geschiedenis & Zending)

  Eerste homo in VS gewijd tot bisschop
  Onder strenge veiligheidsmaatregelen is zondag (2 nov. 2003) de 56-jarige Amerikaan Gene Robinson gewijd tot bisschop van de Episcopaalse (Anglicaanse) Kerk in de Verenigde Staten. Robinson, voorheen bisschop van New Hampshire, is de eerste openlijke homoseksueel in deze functie binnen de Anglicaanse Kerk. ... 
  [ Lees verder ]  (Tekenen van de Tijd)

  De Zoon van God
  Een academische twist die nu al eeuwen duurt: waar ligt de oorsprong van het christelijk geloof? Zijn de bijbelse verhalen echt gebeurd of komen ze 'ergens anders' vandaan? Was Jezus nu wel of niet Gods Zoon?  ... 
  [ Lees verder ]  (Valse leringen)

  De Ark van Johan
  Johan Huibers heeft in Schagen (NH) de Ark van Noach op schaal nagebouwd, om op eenvoudige wijze het Evangelie van Jezus Christus te vertellen. ... 
  [ Lees verder ]  (evangelie)

  gebruik deze banner als je mij wilt linken!
  rechtermuisknop; ... opslaan als  HIER RUIMTE VOOR OUDERE ARTIKELEN
   Gastenboek:
  teken gastenboek
  bekijk gastenboek
   Geestelijk!
  De kern van de Bijbel; het Evangelie en dat is: Slecht nieuws en Goed nieuws!
  Deze brief is er om u te verlichten en aan te sporen u te bekeren en eeuwig leven te ontvangen!
  [Lees verder]

  Kent U de 4 Geestelijke Wetten?
  Zoals er natuurwetten zijn waar de natuur zich aan houdt, zo zijn er ook geestelijke wetten die onze verhouding tot God bepalen. Lees het Evangelie van redding en verlossing!
  [Lees verder]

  Een zondaars-gebed als u redding nodig heeft
  God heeft u lief, het is de zonde die ons van God scheidt. God heeft u zo liefgehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus in de wereld gestuurd heeft om voor u te sterven aan het kruis.
  [Lees verder]

  WIE IS JEZUS?
  Geloven in God is een relatie-gebeuren tussen God en een mens, rijk of arm, eenvoudig of geleerd. In dat relatie-gebeuren tussen God en mens speelt de Persoon van Jezus de centrale rol.
  [Lees verder]

  De wil van God!
  Bekering betekent omdraaien van onze eigen weg, naar de weg die God met ons wil gaan. Dan moeten wij eerst overtuigt worden dat God bestaat en dat Hij een beloner is voor degenen die Hem ernstig zoeken.
  [Lees verder]

  Groot is God van nu tot in der eeuwigheid
  Een prachtig gedicht geschreven door Joke over de grootheid, lieflijkheid, en de geborgenheid van onze Almachtige God .
  [Lees verder]

  "Gij zult wachten op de belofte!"
  Traktaat geschreven in 2001, over de doop in de Heilige Geest.
  [Lees verder]

  "Een zoektocht door de wereld van het para-normale"
  Er is in onze tijd een enorme interesse voor het paranormale. We kunnen allerlei interessante boeken kopen over onderwerpen waar we vroeger nooit van hoorden: reïncarnatie, bijna-dood-ervaringen, etc.
  [Lees verder]

  "Waarschuwing voor de REIKI-inwijding "
  "Reiki" is een Japans woord dat "kracht van de zon", "universele levensenergie" betekent. Dit is een webpagina dat ingaat op de misleiding van de zogenaamde REIKI-cursus en -inwijding.
  [Lees verder]

  Nogmaals God's eenvoudig plan van redding
  Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. (johannes 3:16)
  [Lees verder]

  Remco en de Tovenaar (Harry Potter verhaal voor jongeren)
  Remco hoorde in de klas van Harry Potter. Hij wilde er ook bij horen en vroeg zijn moeder om een Harry Potter boekje. Het was een rage op school.
  [Lees verder]

  DE SLEUTELS: een gelijkenis
  Er was eens een moeder en een zoon. Beiden hadden ze een sleutel. De sleutel van de moeder was gemaakt van ijzer, maar de sleutel van de zoon was gemaakt van goud.
  [Lees verder]

  House en Leegte
  (verhaal over "house" voor jongeren)

  Sander was lekker aan het housen. Hij was 19 jaar en hij gebruikte ook pillen. Een aantal House nummers gingen over de hel en de duivel en de demonen.
  [Lees verder]

  Wat wij beleefden in Saudi Arabië
  Henk en ik waren als gast-arbeiders gekomen in Saudie Arabië en hadden ook wat evangelielectuur meegeno-men, mochten er nieuws-gierigen komen die naar ons geloof zouden vragen ...
  [Lees verder]

  Je hoeft geen slappeling te zijn om in Jezus te geloven

  De sukkel?

  Lees ook: De Dwaas! Het eerste levensveranderende tractaactje waar ik mee geconfronteerd werd

  De dwaas

  Hard maar waar:
  Dit was uw leven

  Dit was uw leven

  Voor Katholieken:
  Erg belangrijk nu Paus J.P. II overleden is

  De laatste Sacramenten

  VOC Mentaliteit.... Toch?: J.P. Balkende

  HIER RUIMTE VOOR ARCHIEVEN

  Best viewed with  Screen resolution by 1024 x 768